Merken
 
Blog Categories
 
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn januari 2009 gedeponeerd bij de KvK te Midden Nederland onder nummer NL071785929B01

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van (door)leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden door Airco Frans aan de Afnemer en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Airco Frans en de Afnemer, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.

1.2 Voor zover tussen partijen reeds een rechtsbetrekking bestaat, treden deze voorwaarden in plaats van eventuele reeds bestaande algemene voorwaarden.

1.3 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Airco Frans deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Afnemer heeft bevestigd.

1.4 Wanneer Airco Frans de inhoud van deze voorwaarden wenst te wijzigen, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf het moment dat deze wijziging aan Afnemer is medegedeeld, tenzij Afnemer daartegen binnen veertien dagen na mededeling bezwaar maakt, in welk geval Airco Frans het recht heeft de bestaande Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken te beëindigen. Bij gebreke van een dergelijke opzegging zal de Overeenkomst in stand blijven onder de dan geldende voorwaarden.

1.5 Eventuele voorwaarden van de Afnemers zijn niet van toepassing tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Airco Frans zijn erkend.

2. Begripsomschrijving

2.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Airco Frans, eenmanszaak: gevestigd te Utrecht, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, verder te noemen “AF”. b. Afnemer: iedere persoon of rechtspersoon, die met AF een Overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van AF heeft ontvangen of met wie AF in enige rechtsbetrekking staat of voor wie AF enige rechtshandeling verricht. c. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen AF en Afnemer ter zake van de levering en afname van producten en/of diensten, één en ander als vastgelegd in de door AF verzonden ondertekende opdrachtbevestiging, hierna te noemen “Opdrachtbevestiging” en zoals verder geregeld in deze voorwaarden, alsmede tussen Afnemer en AF schriftelijk overeengekomen aanvullingen en/of wijzigingen daarop, of iedere andere tussen partijen gesloten overeenkomst. d. Prestatie: de door AF verrichte (door-)leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden e. Eerste leveringsdatum: de eerste datum van levering zoals bepaald in de door AF verzonden ondertekende Opdrachtbevestiging of zoveel eerder als levering daadwerkelijk plaatsvindt.

3. Offerte

3.1 Elke offerte van AF is vrijblijvend. Een offerte geldt gedurende één (1) maand, tenzij de offerte anders vermeldt. Elke offerte, tenzij schriftelijk anders is vermeld, is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en gedurende normale werkuren en op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de Afnemer.

3.2 Indien een offerte/aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van AF en moeten op eerste verzoek franco aan AF worden teruggezonden. Alle bij een offerte/aanbieding verstrekte afbeeldingen, technische specificaties en andere gegevens in prospecti/brochures zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch zijn te allen tijde indicatief van aard. Gegevens zijn slechts bindend indien die uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Zij mogen zonder toestemming van AF niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3.3 Mondelinge toezeggingen en afspraken tussen de Afnemer en eventuele ondergeschikten van AF binden AF niet, dan nadat en voor zover zij door AF schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle medewerkers en werknemers, voor zover die AF ter zake niet rechtsgeldig mogen vertegenwoordigen.

3.4 Offertes en Overeenkomsten uitgebracht, dan wel gesloten door bemiddeling van agenten, vertegenwoordigers of tussenpersonen binden AF niet, dan nadat en voor zover zij door AF schriftelijk zijn bevestigd.

4. Overeenkomsten

4.1 Een Overeenkomst – daaronder begrepen een eventuele aanvulling of wijziging daarvan – die mondeling wordt aangegaan, komt eerst tot stand op de dag dat AF een schriftelijke Opdrachtbevestiging heeft verzonden.

4.2 Een door AF gedane Opdrachtbevestiging geldt als juist en volledig, tenzij de Afnemer binnen acht (8) dagen na datum van verzending van deze schriftelijke vastlegging zijn bezwaren schriftelijk aan AF kenbaar heeft gemaakt.

4.3 Na het verstrijken van de in de Overeenkomst overeenkomen initiële contractsduur, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met één (1) jaar onder gelijke voorwaarden en tegen een dan geldend marktconform tarief, tenzij de Overeenkomst door één der partijen bij aangetekende brief is opgezegd tegen het eind van de contractsduur of de krachtens dit artikellid verleende contractsduur met inachtneming van de opzegtermijn tot tenminste drie (3) maanden.

5. Prijs en betaling

5.1 AF is bevoegd om bestaande of nieuwe belastingen, heffingen en toeslagen door te berekenen aan Afnemer. AF zal deze belastingen, heffingen en toeslagen zo veel mogelijk op de nota nader specificeren. Alle prijzen zijn gebaseerd op levering af AF, haar magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief de kosten van assemblage, montage, verpakkingen, inen uitlading, vervoer en verzekering, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2 Alle facturen zullen door de Afnemer worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum indien niet anders is overeengekomen.

5.3 Indien de Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, dan is de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en zal de Afnemer over het openstaande bedrag de geldende wettelijke rente verschuldigd zijn, vermeerderd met vijf (5) %. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente. Indien door AF aan Afnemer uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

5.4 Indien de Afnemer nalatig blijft de vordering binnen de betalingstermijn te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is de Afnemer naast het dan reeds verschuldigde bedrag en de wettelijke rente, tevens gehouden tot een volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, advocaatkosten daaronder begrepen.

5.5 Verrekening door Afnemer met de door AF aan de Afnemer verschuldigde bedragen is niet mogelijk.

5.6 Indien AF redenen heeft om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van de Afnemer, dan kan AF een voorschot of een nadere zekerheid verlangen, bijvoorbeeld door middel van een waarborgsom. De waarborgsom wordt door AF terugbetaald wanneer naar het redelijk oordeel van AF de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is en in ieder geval zo spoedig mogelijk na beëindiging van de Overeenkomst, onder aftrek van het bedrag dat Afnemer eventueel nog aan AF verschuldigd is.

5.7 AF mag prijsverhogingen in de kostprijs alsmede een jaarlijkse indexering doorberekenen.

5.8 Eventuele bezwaren tegen nota’s, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen tien (10) dagen schriftelijk ter kennis van AF worden gebracht, bij gebreke waarvan, behoudens tegenbewijs, van de juistheid van de nota moet worden uitgegaan.

5.9 In het geval van regelmatig terugkerende betalingen (in ieder geval wanneer redelijkerwijs te verwachten is dat Afnemer minimaal 3 betalingen zal moeten verrichten) is Afnemer gehouden, indien AF dit verzoekt, een machtiging tot automatische incasso te verstrekken.

6. Levering

6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af onze fabriek/werkplaats (ex works). Onze vestigingsplaats geldt als plaats van levering.

6.2 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat.

6.3 Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de Afnemer niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de Afnemer. Na een periode van 30 dagen zijn is AF gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen en Afnemer dienconform te belasten.

7. Leveringstermijn

7.1 Alle door AF genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan AF bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt AF niet in verzuim.

7.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen AF en de Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden.

7.3 AF is niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

8. Transport/risico

8.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de Afnemer aan AF is verstrekt, door AF als goed huisvader/koopman bepaald.

8.2 Het transport/de verzending der goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de Afnemer, zelfs wanneer franco-levering is overeengekomen of de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender zijn.

8.2 Franco levering geschiedt alleen indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

8.3 De Afnemer dient zelf voor verzekering van de goederen tijdens het vervoer/de verzending zorgt te dragen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.4 Het risico van het geleverde gaat over op de Afnemer vanaf het moment dat de goederen onze fabriek/werkplaats verlaten, dan wel na mededeling aan de Afnemer dat de goederen ter transportering gereed staan.

8.5 Eventuele specifieke wensen van de Afnemer inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de Afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

8.6 AF is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer AF een dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal deze verrekend worden na retourzending van het verpakkingsmateriaal in onbeschadigde staat. Deze verrekening kan slechts plaatsvinden nadat de Afnemer hiertoe van AF een creditnota heeft verkregen.

9. Opschorting

9.1 Indien en zolang Afnemer in gebreke is met de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, of in het geval van gerede twijfel bij AF aan de nakoming door Afnemer, is AF, onverlet enig ander recht van AF, bevoegd haar verplichtingen op te schorten. Van gerede twijfel is in ieder geval sprake indien er beslag wordt gelegd op zaken van Afnemer, Afnemer surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement verkeert of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer. AF is gerechtigd alle kosten en schade die zij heeft gemaakt en moet maken in verband met de onderbreking van de levering wegen niet nakoming bezijdens Afnemer, op Afnemer te verhalen. Het gebruik door AF van zijn bevoegdheden zoals in dit artikel bedoeld kan niet leiden tot aansprakelijkheid van AF tegen eventueel daaruit ontstane schade.

9.2 De in dit artikel bedoelde onderbreking van de levering wordt niet eerder ongedaan gemaakt dan nadat de reden daarvoor is weggenomen en de voor AF voortvloeiende kosten van de onderbreking en hervatting, alsmede van eventueel door AF in dit verband hiermede geleden schade, geheel zijn voldaan. Aan hervatting van de levering kan AF nadere voorwaarden verbinden. Dan kan AF een voorschot of een nadere zekerheid verlangen.

10. Wijziging van de Overeenkomst en meerwerk

10.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. In het geval de voorbereiding van de te leveren Prestatie dusdanig gevorderd is dat wijziging redelijkerwijs niet meer mogelijk is, is Afnemer gehouden de Prestatie af te nemen.

10.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. AF zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

10.3 Indien de wijziging of de aanvulling van de Overeenkomst financiële dan wel kwalitatieve consequenties heeft, zal AF de Afnemer hierover (tevoren) inlichten, tenzij de financiële consequenties evident zijn voor Afnemer. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal AF daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

11. Uitvoering van de Overeenkomst

11.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomsten vereist, heeft AF het recht een aantal werkzaamheden door derden te laten verrichten. De onderhavige algemene voorwaarden zijn in een dergelijk geval mede ten behoeve van die derden bedongen.

12. Overmacht

12.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht door AF wordt in ieder geval verstaan elke van de wil van AF onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Afnemer wordt gehinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt, of waardoor de nakoming van deze verplichtingen naar het redelijk oordeel van AF niet van haar kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van leveranciers van AF.

12.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds in gevolge de Overeenkomst gepresteerd is, zal naar verhouding worden afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

12.3 Partijen zullen elkaar spoedig van een toestand van overmacht op de hoogte stellen.

13. Garantie

13.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, garandeert AF de goede werking, de constructie alsmede de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de deugdelijkheid van de door AF verrichte werkzaamheden gedurende een periode van 6 maanden. Deze garantie houdt in dat AF in het geval van tekortkomingen die blijken tijdens de garantietermijn en ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, hetzij kosteloos zal herleveren, hetzij kosteloos de betreffende zaak zal herstellen, hetzij de Afnemer naar redelijkheid geheel of gedeeltelijk voor de factuurwaarde van de betreffende zaak zal crediteren, één en ander naar keuze van AF. De garantieperiode gaat in op het tijdstip van levering.

13.2 AF levert normale handelskwaliteit, tenzij de Afnemer bij de opdracht bijzondere eisen stelt aan de te gebruiken materialen en/of aan de uitvoering van de opdracht, en deze schriftelijk door AF zijn geaccepteerd.

13.3 AF staat er niet voor in dat de geproduceerde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de Afnemer en derden deze willen bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan AF kenbaar is gemaakt. Op door AF als proefmonsters aangeleverde leveranties wordt door AF geen enkele garantie verstrekt.

13.4 Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door AF niet langer garantie verleend, dan deze derdeleverancier aan AF verleent.

13.5 AF is niet gehouden garantieverplichtingen gestand te doen indien:

a. AF tijdig te kennen heeft gegeven zich niet te kunnen verenigen met een door de Afnemer voorgeschreven keuze van materiaal en/of werkwijze;

b. indien door de Afnemer en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde worden uitgevoerd, dan wel de door AF verstrekte onderhoudsinstructies niet nauwkeurig zijn opgevolgd;

c. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim van de zijde van de Afnemer of diens personeel;

d. het geleverde niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;

e. gebreken het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de Afnemer ter beschikking zijn gesteld.

f. gebreken het gevolg zijn van normale slijtage. 13.6 Vervangt MP ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van MP.

13.7 Voldoet de Afnemer niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is AF niet gehouden tot garantie.

14. Aansprakelijkheid; vrijwaring

14.1 De aansprakelijkheid van AF wegens toerekenbare tekortkoming van de Overeenkomst is beperkt tot nakomen van de in het vorige artikel omschreven garantie.

14.2 AF is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding als gevolg van gevolgschade, behoudens indien en voor zover de geleden schade door opzet of grove schuld van AF zelf is toegebracht. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt gederfde omzet, productieschade, bedrijfsschade, stagnatieschade en indirecte schade.

14.3 De aansprakelijkheid van AF wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de Afnemer AF onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming stellende en AF ook na die termijn toerekenbaar in de tekortkoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat AF in staat is adequaat te reageren.

14.4 In alle gevallen waarin AF gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde zaak waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt.

14.5 Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding voortvloeiende uit een onrechtmatige daad is dat Afnemer de schade onmiddelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij AF meldt.

14.6 Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken door leveranciers of onderaannemers van AF aan AF kunnen worden tegengeworpen, zullen door AF ook aan de Afnemer kunnen worden tegengeworpen.

14.7 De eventuele werknemers van AF, of door AF voor de uitvoering van de overeenkomst, ingeschakelde hulppersonen, kunnen zich jegens Afnemer beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als waren zij zelf bij die Overeenkomst partij.

14.8 De Afnemer vrijwaart AF voor alle aanspraken van derden jegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de producten of het systeem dat door Afnemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door AF geleverde producten.

15. Reclames

15.1 Mededelingen ter zake van gebreken en afgeleverde zaken dienen, behoudens hetgeen is bepaald in lid 3, binnen 8 dagen na ontdekking daarvan, doch binnen de garantietermijn te zijn geschied, door middel van een aangetekend schrijven onder opgave van de geconstateerde gebreken. De afnemer is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling door AF dat de zaken ter beschikking van de Afnemer staan. Reclames naar aanleiding van eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen die bij deze controle worden ontdekt dienen terstond aan AF te worden gemeld. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen AF ter zake van die gebreken en zal AF de reclame niet in behandeling nemen. Iedere rechtsvordering jegens AF dient binnen een half jaar nadat tijdig conform het bepaalde in de eerste zinsnede van dit lid een aanspraak geldig is gemaakt, aanhangig te worden gemaakt op straffe van verval van recht.

15.2 Geringe en/of gebruikelijke afwijkingen, marges of toleranties zijn nimmer aanleiding tot enige reclame.

15.3 Na het verstrijken van de reclametermijn en na doorverkoop of be- /verwerking van het geleverde wordt de Afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door AF in behandeling genomen.

16. Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1 Het is AF toegestaan, en Afnemer verleent hiervoor toestemming om, de in de Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

16.2 Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan enige derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AF.

17. Eigendomsvoorbehoud

17.1 AF behoudt zich het eigendom voor van alle aan de Afnemer geleverde zaken, totdat alle vorderingen, rente en kosten daaronder begrepen, van AF betreffende tegenprestaties van door AF aan de Afnemer krachtens Overeenkomst geleverde of te leveren zaken, of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van Afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen, daaronder begrepen rente en kosten, wegens het tekortschieten in de nakoming door de Afnemer zijn voldaan. De Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te behandelen en te bewaren.

17.2 Bij niet of niet tijdige nakoming van enige verplichting door Afnemer jegens AF uit hoofde van een overeenkomst, als in lid 1 genoemd, tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden is AF gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zonder nadere ingebrekestelling terug te nemen.

18. Ontbinding en opschorting

18.1. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van Afnemer, Afnemer van surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, heeft AF het recht (verdere) uitvoering van alle met Afnemer gesloten overeenkomst(en) op te schorten, danwel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van AF op aanvullende of vervangende schadevergoeding.

18.2. Indien Afnemer een van zijn verplichtingen jegens AF niet nakomt of AF vreest dat Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen en Afnemer is niet in staat om op eerste verzoek van AF adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, is Afnemer in verzuim en heeft AF het recht, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van AF op aanvullende of vervangende schadevergoeding.

18.3. Als gevolg van de uitvoering van de leden 1 en/of 2 is AF niet tot enige schadevergoeding gehouden.

18.4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en/of 2 zijn alle vorderingen van AF op Afnemer onmiddellijk en geheel opeisbaar. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te treffen teneinde AF in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

19. Toepasselijk recht

19.1 De Overeenkomst tussen AF en de Afnemer wordt beheerst door het Nederlands Recht.

19.2 De geschillen welke tussen AF en de Afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door AF met de Afnemer gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen, voor zover de arrondissementsrechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechter te UTRECHT.

19.3 AF behoudt daarnaast onverkort het recht om geschillen aanhangig te maken bij een volgens de wet of het recht bevoegde rechter.